KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład Usługi Odkażania, Tępienia Owadów i Odszczurzania PEST and RAT CONTROL Aleksandra Mokrzewska, ul. Pianistów 3 m. 3, 02-403 Warszawa, e-mail: biuro@odkazanie.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy oraz w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m. in. wystawianie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych,
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu nawiązania i realizacji współpracy handlowej i w celu kontaktowym z pracownikami, współpracownikami, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
Te okoliczności stanowią tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora Państwa danych, a ich przetwarzanie jest zgodne z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
b) pracownikom.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Można tego dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@odkazanie.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Obowiązek podania danych jest dobrowolny lecz niezbędny do realizacji umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.